ძიების პროცესი

მოპოვებული ინფორმაციის მრავალმხრივ შეჯერების შედეგად მიმდინარეობს უკვე მოპოვებული მასალების მოძიების კომისიისათვის გადაცემა, შემდგომში მათი რეალიზაციის მიზნით.

 

 

საიტზე განთავსდება მხოლოდ შეიარაღებული კონფლიქტის დროს უგზო–უკვლოდ დაკარგულ პირთა მონაცემები!

პარტნიორი ორგანიზაციები