ფონდის რეკვიზიტები

საბანკო რეკვიზიტები: “საქართველობანკი”

ბანკის კოდი: BAGAGE

ფონდი "მოლოდინი”, Org # 204411074

ანგარიშისნომერი: GE17BG0000000272848700

პარტნიორი ორგანიზაციები