მიზნები და ამოცანები

ფონდ ,,მოლოდინი“–ს მიზნები და ამოცანებია:

  • უგზო–უკვლოდ დაკარგულ პირთა მოძიება:
  • მათიოჯახების წევრთა უფლებების დაცვა.

პარტნიორი ორგანიზაციები